Verge3D历史版本下载

本页面包含了Verge3D所有历史版本安装文件。如果您需要适用旧版本,可以从这里下载,这在您需要回滚应用版本时,或放弃续订升级服务时会用得到。
您的授权序列号可用于激活自购买之日起一年内的对应DCC的Verge3D版本。

安装包命名方式

正式版通常以3.x.0这样的方式命名,热更新以3.x.1这样的方式命名。预览版则以3.x-pre这样的方式命名,例如:

verge3d-blender-3.7.0.exe 代表着用于 Windows系统 的 Verge3D for Blender 3.7.0 版安装程序。
verge3d-max-3.7.1.exe 代表着用于 Windows系统 的 Verge3D for 3ds Max 3.7.1 热更新版安装程序。
verge3d-maya-3.8.0-pre4.tar.xz 代表着用于 macOS系统 或 Linux系统 的 Verge3D for Blender 3.8 第4个预览版安装程序压缩包。

Verge3D for Blender历史版本


版本号 发行时间 适用系统
Verge3D 3.8.1 for Blender 2021-10-05 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.8 for Blender 2021-09-23 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.7.1 for Blender 2021-06-22 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.7 for Blender 2021-05-26 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.6.1 for Blender 2021-02-19 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.6 for Blender 2021-02-09 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.5 for Blender 2020-11-24 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.4 for Blender 2020-09-24 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.3.1 for Blender 2020-08-03 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.3 for Blender 2020-07-27 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.2 for Blender 2020-06-22 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.1.1 for Blender 2020-05-07 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.1 for Blender 2020-04-28 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.0.1 for Blender 2020-03-17 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.0 for Blender 2020-03-04 Windows macOS + Linux
Verge3D 2.17.1 for Blender 2019-12-27 Windows macOS + Linux
Verge3D 2.17 for Blender 2019-12-19 Windows macOS + Linux
Verge3D 2.16 for Blender 2019-10-30 全部系统
Verge3D 2.15 for Blender 2019-10-01 全部系统
Verge3D 2.14 for Blender 2019-08-19 全部系统
Verge3D 2.13.1 for Blender 2019-07-12 全部系统
Verge3D 2.13 for Blender 2019-07-10 全部系统
Verge3D 2.12.5 for Blender 2019-05-31 全部系统
Verge3D 2.12.4 for Blender 2019-05-21 全部系统
Verge3D 2.12.3 for Blender 2019-05-18 全部系统
Verge3D 2.12.2 for Blender 2019-05-16 全部系统
Verge3D 2.12.1 for Blender 2019-05-14 全部系统
Verge3D 2.12 for Blender 2019-05-02 全部系统
Verge3D 2.11.1 for Blender 2019-03-13 全部系统
Verge3D 2.11 for Blender 2019-03-06 全部系统
Verge3D 2.10 for Blender 2019-02-07 全部系统
Verge3D 2.9.2 for Blender 2018-12-11 全部系统
Verge3D 2.9.1 for Blender 2018-12-05 全部系统
Verge3D 2.9 for Blender 2018-11-29 全部系统
Verge3D 2.8.1 for Blender 2018-10-11 全部系统
Verge3D 2.8 for Blender 2018-10-09 全部系统
Verge3D 2.7.1 for Blender 2018-09-13 全部系统
Verge3D 2.7 for Blender 2018-09-07 全部系统
Verge3D 2.6 for Blender 2018-08-01 全部系统
Verge3D 2.5 for Blender 2018-07-04 全部系统
Verge3D 2.4 for Blender 2018-05-30 全部系统
Verge3D 2.3 for Blender 2018-04-19 全部系统
Verge3D 2.2 for Blender 2018-03-27 全部系统
Verge3D 2.1 for Blender 2018-02-26 全部系统
Verge3D 2.0 for Blender 2018-02-22 全部系统
Verge3D 1.0.5 for Blender 2018-01-26 全部系统
Verge3D 1.0.4 for Blender 2018-01-11 全部系统
Verge3D 1.0.3 for Blender 2017-12-21 全部系统
Verge3D 1.0.2 for Blender 2017-12-14 全部系统
Verge3D 1.0.1 for Blender 2017-11-29 全部系统
Verge3D 1.0 for Blender 2017-11-22 全部系统

Verge3D for 3ds Max历史版本

版本号 发行时间 安装文件形式
Verge3D 3.8.1 for 3ds Max 2021-10-05 Windows安装文件
Verge3D 3.8 for 3ds Max 2021-09-24 Windows安装文件
Verge3D 3.7.1 for 3ds Max 2021-06-22 Windows安装文件
Verge3D 3.7 for 3ds Max 2021-05-27 Windows安装文件
Verge3D 3.6.1 for 3ds Max 2021-02-19 Windows安装文件
Verge3D 3.6 for 3ds Max 2021-02-10 Windows安装文件
Verge3D 3.5 for 3ds Max 2020-11-25 Windows安装文件
Verge3D 3.4 for 3ds Max 2020-09-25 Windows安装文件
Verge3D 3.3.1 for 3ds Max 2020-08-03 Windows安装文件
Verge3D 3.3 for 3ds Max 2020-07-28 Windows安装文件
Verge3D 3.2 for 3ds Max 2020-06-23 Windows安装文件
Verge3D 3.1.1 for 3ds Max 2020-05-07 Windows安装文件
Verge3D 3.1 for 3ds Max 2020-04-29 Windows安装文件
Verge3D 3.0.1 for 3ds Max 2020-03-17 Windows安装文件
Verge3D 3.0 for 3ds Max 2020-03-05 Windows安装文件
Verge3D 2.17 for 3ds Max 2019-12-27 Windows安装文件
Verge3D 2.16 for 3ds Max 2019-10-31 Windows安装文件
Verge3D 2.15 for 3ds Max 2019-10-02 Windows安装文件
Verge3D 2.14 for 3ds Max 2019-08-22 Windows安装文件
Verge3D 2.13.1 for 3ds Max 2019-07-30 Windows安装文件
Verge3D 2.12.5 for 3ds Max 2019-05-31 Windows安装文件
Verge3D 2.12.4 for 3ds Max 2019-05-21 Windows安装文件
Verge3D 2.12.3 for 3ds Max 2019-05-18 Windows安装文件
Verge3D 2.12.2 for 3ds Max 2019-05-16 Windows安装文件
Verge3D 2.12.1 for 3ds Max 2019-05-14 Windows安装文件
Verge3D 2.12 for 3ds Max 2019-05-07 Windows安装文件
Verge3D 2.11.1 for 3ds Max 2019-03-13 Windows安装文件
Verge3D 2.11 for 3ds Max 2019-03-06 Windows安装文件
Verge3D 2.10 for 3ds Max 2019-02-07 Windows安装文件
Verge3D 2.9 for 3ds Max 2018-12-20 Windows安装文件
Verge3D 2.8.1 for 3ds Max 2018-10-11 Windows安装文件
Verge3D 2.8 for 3ds Max 2018-10-09 Windows安装文件
Verge3D 2.7.1 for 3ds Max 2018-09-13 Windows安装文件
Verge3D 2.7 for 3ds Max 2018-09-10 Windows安装文件
Verge3D 2.6 for 3ds Max 2018-08-07 Windows安装文件
Verge3D 2.5 for 3ds Max 2018-07-20 Windows安装文件
Verge3D 2.4 for 3ds Max 2018-05-25 Windows安装文件
Verge3D 2.3.1 for 3ds Max 2018-04-14 Windows安装文件
Verge3D 2.3 for 3ds Max 2018-04-13 Windows安装文件
Verge3D 2.2 for 3ds Max 2018-03-14 Windows安装文件
Verge3D 2.1 for 3ds Max 2018-02-26 Zip压缩包
Verge3D 2.0 for 3ds Max 2018-02-08 Zip压缩包

Verge3D for Maya历史版本

版本号 发行日期 适用系统
Verge3D 3.8.1 for Maya 2021-10-05 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.8 for Maya 2021-09-27 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.7.1 for Maya 2021-06-22 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.7 for Maya 2021-06-01 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.6.1 for Maya 2021-02-19 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.6 for Maya 2021-02-11 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.5 for Maya 2020-11-26 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.4 for Maya 2020-09-28 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.3.1 for Maya 2020-08-03 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.3 for Maya 2020-07-29 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.2 for Maya 2020-06-24 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.1.1 for Maya 2020-05-07 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.1 for Maya 2020-04-30 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.0.1 for Maya 2020-03-17 Windows macOS + Linux
Verge3D 3.0 for Maya 2020-03-12 Windows macOS + Linux